Informacja Zarządu MZKS Unia Nowa Sarzyna

Nowa Sarzyna, dnia 26.01.2023 r.

P. T.

Członkowie Zwyczajni

MZKS „Unia” Nowa Sarzyna

Odpowiedź na wniosek z dnia 22.12.2022 r.

Działając w imieniu Zarządu MZKS „Unia” Nowa Sarzyna, w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2022 r. dotyczący żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków MZKS „Unia” Nowa Sarzyna i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zebrania, wskazujemy, że wniosek powyższy nie może zostać wykonany z uwagi na niespełnienie przesłanek wynikających ze statutu stowarzyszenia.

Należy bowiem podkreślić, że powyższe żądanie, aby mogło być skutecznie podniesione musi zostać poparte przez 1/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz musi być umotywowane.

Analiza złożonego pisma prowadzi do wniosku, iż podpisało się pod nim 12 osób, z czego nie wszyscy są członkami stowarzyszenia.

Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 60 członków zwyczajnych, co z kolei powoduje, że złożone pismo nie może być traktowane jako skuteczny wniosek o zwołanie walnego zebrania członków, albowiem nie ma wymaganej liczby członków popierających tenże wniosek.

Kolejnym wymogiem dotyczącym inicjatywy członków stowarzyszenia zmierzającej do zwołania walnego zebrania członków jest konieczność umotywowania takiegoż wniosku.

Złożone przez P. T. Członków Stowarzyszenia pismo nie spełnia powyższego warunku. W jednym zdaniu zawarto odniesienia do bliżej niesprecyzowanych słabych wyników sportowych i do pogarszającej się sytuacji wizerunkowej klubu.

Zarząd odrzuca takie stwierdzenia jako całkowicie bezpodstawne i w zasadzie nie istniejące. Wynika to z faktu, że członkowie stowarzyszenia podpisani pod złożonym pismem nie zawarli w nim żadnych desygnatów, które pozwalałyby ustalić zakres uzasadnienia i jego ewentualną zasadność. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zarząd Stowarzyszenia nie nada dalszego biegu sprawie.

Z poważaniem

Zarząd Klubu

Other Articles

Leave a Reply